Gulbenes pilsētas portāls

Sociālie pakalpojumi un palīdzība

Drukāt

Gulbenes novada sociālais dienests, vadītājs Jānis Antaņevičs (64497611, 29463425, janis.antanevics@gulbene.lv)

Iestādes e-pasts: nsd@gulbene.lv

 • Informē pašvaldības iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to saņemšanas kārtību.
 • Sniedz informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, izskaidro un to sniegšanas un saņemšanas kārtību;
 • Pieņem iesniegumus sociālo pabalstu saņemšanai:

pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai;

pabalsts ar tuberkulozi slimojošiem ārstēšanās periodā; 

dzīvokļa pabalsts;

vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;

pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

pabalsts audžuģimenēm.

 • Sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērnu attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas ir nepieciešams;
 • Novērtē klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, zināšanas, prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
 • Organizē aprūpi mājās pašvaldības teritorijā dzīvojošām personām, kuras vecuma vai veselības traucējumu dēļ nespēj veikt pašaprūpi un ja tām nav likumīgu apgādnieku;
 • Informē un ja nepieciešams organizē tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu tehnisko palīglīdzekļu centros;
 • Organizē sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanu ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās;
 • Organizē sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu;
 • Organizē un sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no prettiesiskām darbībā cietušiem bērniem viņu dzīvesvietā;
 • Nodrošina individuālās un ģimenes konsultācijas;
 • Sniedz psihologa konsultācijas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijā

Vairāk informācijas 

 

Gulbenes novada sociālā dienesta speciāliste dzīvokļu jautājumos Ligita Slaidiņa (64473122, 26406058, ligita@gulbenesdome.lv )

 • Sniedz informāciju par brīvajiem – neizīrētajiem dzīvokļiem, par dzīvokļu izīrēšanas kārtību, par iekļaušanu dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, par īres līgumu pārformēšanu un pagarināšanu, iekļaušanu dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, izskatīšanai komitejā
 • Palīdz sagatavot dzīvojamo māju pilnvarotām personām dokumentus iesniegšanai mājas valdītājam (pašvaldībai) dzīvojamās mājas pārņemšanai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

 

Atpakaļ